Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

Interpretacja dot. przekazania informacji o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2

ZOBACZ CAŁOŚĆ [.PDF]

 

 
Lista ocenionych operacji w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017

 

 

 

 
Zakończono I nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

W dniu 11 stycznia 2017 roku LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 12 grudnia 2016r. do 11 stycznia 2017r. Łącznie do biura LGD złożono 37 projektów w ramach 3 naborów na łączną kwotę dofinansowania 6 132.062,67 złotych.

W ramach naboru nr 1 na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 618.561, 99 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 600.000,00 zł.

W ramach naboru nr 2 na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 086.773,00 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 1 800.00,00 zł

W ramach naboru nr 3 na operację w ramach poddziałania 19.2 zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 426.727,68 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 3 900.000,00 zł.

W okresie trwania naborów zainteresowane osoby i podmioty bardzo chętnie korzystały z doradztwa telefonicznego i świadczonego przez pracowników w biurze LGD. Zgodnie z Regulaminem naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obecnie trwa wstępna ocena wniosków prowadzona przez biuro LGD. Po jej zakończeniu oceny dokona Rada Stowarzyszenia LGD.

 
Ruszają nabory na Wzgórzach Dalkowskich

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, ogłoszenia oraz załączniki, dostępne na stronie

www.LGD.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy
Szkolenie dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców Wzgórz Dalkowskich, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków, w tym o kryteriach oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach przyznania pomocy z PROW 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przy:

ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku

(salka szkoleniowa – parter) w dniach 16 oraz 23 listopada 2016r.

Godzina 10:00 – 14:00

belka
11 milionów złotych na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich w latach 2014 -2020

W dniu 29 grudnia 2015r. złożono wniosek o wybór Lokalnej Strategii Wzgórz Dalkowskich do Samorządu Województwa Lubuskiego. Pracę nad strategią rozpoczęto w II połowie 2015r. i jest wynikiem konsultacji społecznych i 13 spotkań informacyjnych, przeprowadzonych w każdej gminie objętej programem.

Cel ogólny zapisany w LSR dotyczy zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Wzgórza Dalkowskie, a wiec realizacji przedsięwzięć wynikających z celów szczegółowych, które to są wynikiem diagnozy i konsultacji z mieszkańcami obszaru Wzgórz Dalkowskich. I tak cel szczegółowy I.1 wpisuje się bezpośrednio w cele programowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej, środowiskowej i infrastruktury społecznie – użytecznych miejsc aktywności mieszkańców, w tym centrów aktywności integracji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, młode do 30 roku życia oraz osób 50+) . Cel drugi II.1 realizujące przedsięwzięcia dotyczące wspierania włączenia społecznego, niwelowania ubóstwa, redukcji dysproporcji w dostępie do usług publicznych, promocję dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, a także integracja grup defaworyzowanych w środowiskach wiejskich, tworzenia im warunków do aktywizacji społecznej, włączenia do życia społecznego. Natomiast cel szczegółowy III.1 realizowany będzie głównie poprzez przedsięwzięcia dotyczące wsparcia podmiotów gospodarczych, w tym wspieranie osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą jak i wzmocnienie potencjału i kompetencji już działających przedsiębiorstw, w szczególności w branżach wskazanych jako istotne dla rozwoju regionu Wzgórz Dalkowskich to jest gastronomia, hotelarstwo, handel, usługi, a także przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie przyjazne środowisku. Ponadto w kryteriach wyboru operacji uwzględniono premiowanie wniosków skierowanych do grup defaworyzowanych, jako grup szczególnie potrzebnych wsparcia, co wynika z diagnozy i analizy SWOT.

Na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022 zaplanowano 11 milionów złotych, w tym co najmniej 5,5 miliona na wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 1 milion 200 tysięcy zaplanowano na wsparcie inicjatyw społecznych w ramach projektów grantowych i 4 miliony 300 tysięcy na projekty konkursowe dotyczące m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej czy budowę centrów integracji i aktywizacji mieszkańców. Szczegółowy budżet znajdą Państwo w Lokalnej Strategii Rozwoju, która znajduje się w pliku do pobrania pod niniejszym artykułem.

Strategia podlega teraz ocenie przez ekspertów wyłonionych w konkursie przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego. Planowany termin wyboru LSR do wdrożenia to maj 2016r., a pierwsze konkursu przez LGD zostaną rozpisane jesienią br.

POBIERZ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU [.pdf]
Zmiana godziny spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gminy Kożuchów

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Kożuchów w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014-2020, odbędzie się w dniu 18.08.2015r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Kożuchów. Serdecznie zapraszamy.
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Wzgórz Dalkowskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -20120

Ruszyły spotkania informacyjno – konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich. Za nami 4 z 13 spotkań. Do tej pory spotkania przeprowadzono w Gminie Gaworzyce, Radwanice, Żukowice i Polkowice.


W spotkaniach dotychczas wzięło udział około 50 osób. Podczas warsztatów, pracownicy LGD, przedstawiają informację nt. nowej perspektywy 2014-2020, w tym zakresu wsparcia, wysokości dofinansowania, wkładu własnego  Wnioskodawcy, zakresów wsparcia i podmiotów które będą się kwalifikowały do objęcia pomocą. Następnie wraz z uczestnikami warsztatów przeprowadzana jest analiza SWOT, czyli wskazanie mocnych, słabych stron i szans oraz zagrożeń danej gminy. A także wypracowane zostają cele i kierunki działania, które zostaną ujęte w tworzonej strategii. Program Leader to działanie, które propaguje oddolne inicjatywy. Daje szanse mieszkańcom obszarów wiejskich na przeznaczenie środków Unii Europejskiej na konkretne działania które służyć będą rozwoju regionu obszarów wiejskich. W nowej perspektywie 2014-2020 na Wzgórzach Dalkowskich przeznaczonych będzie na ten cel ponad 9 milionów złotych dlatego zachęcamy jak najwięcej osób do konsultowania strategii. Kolejne spotkania wg. harmonogramu poniżej. Serdecznie zapraszamy.

 Zachęcamy również do wypełnienia ankiety [KLIKNIJ]

1.    Gmina Niegosławice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Niegosławice
2.    Gmina Grębocice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach
3.    Gmina Jerzmanowa – 13.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Jerzmanowej
4.    Gmina Kożuchów – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Kożuchowie
5.    Gmina Otyń – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Otyń
6.    Gmina Szprotawa – 19.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Miejski w Szprotawie
7.    Gmina Brzeźnica – 21.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Świetlica Wiejska w Jabłonowie
8.    Gmina Nowe Miasteczko – 25.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku
9.    Gmina Bytom Odrzański – 27.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Bytomiu Odrzańskim

P1100365 P1100362 P1100366 P1100367 P1100364
Spotkania informacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020

W rozwinięciu artykułu zamieszczamy terminy spotkań informacyjnych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020. 

 • Gmina Gaworzyce – 28.07.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Dom Kultury Jowisz (Pałac w Gaworzycach)
 • Gmina Radwanice – 30.07.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Radwanicach
 • Gmina Żukowice – 04.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Sala wiejska w Nielubi
 • Gmina Polkowice – 05.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Polkowice
 • Gmina Niegosławice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Niegosławice
 • Gmina Grębocice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach
 • Gmina Jerzmanowa – 13.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Jerzmanowej
 • Gmina Kożuchów – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Kożuchowie
 • Gmina Otyń – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Otyń
 • Gmina Szprotawa – 19.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Miejski w Szprotawie
 • Gmina Brzeźnica – 21.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Świetlica Wiejska w Jabłonowie
 • Gmina Nowe Miasteczko – 25.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku
 • Gmina Bytom Odrzański – 27.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Bytomiu Odrzańskim

 

 

 
XI Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Stypułowie

28 czerwca, w Stypułowie,  już po raz XI, odbędzie się Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Na scenie ustawionej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej zaprezentuje się 13 zespołów. Start: godzina 11:30.

Serdecznie zapraszamy.

Kopia plakat_XI