LEADER + w Europie

CELE PROGRAMU.

Celem Programu jest wsparcie “liderów lokalnych” działających na obszarach wiejskich w podejmowaniu długofalowych działań zmierzających do wdrażania zintegrowanych strategii dla zrównoważonego rozwoju:

  • Dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  • Środowiska gospodarczego, w tym tworzeniu miejsc pracy,
  • Poprawy zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.

 ZASADY LEADERA

  • Podejście terytorialne – planowanie działań opartych na silnych stronach danego obszaru.
  • Oddolny charakter działań.
  • Innowacyjny, eksperymentalny charakter pracy.
  • Zintegrowany sposób myślenia i działania.
  • Lokalne zarządzanie środkami.
  • Udział sektora publicznego i prywatnego w Lokalnej Grupie Działania.
  • Budowanie sieci współpracy w kraju i za granicą.

Od wielu lat działania Unii Europejskiej i jej członków koncentrują się na wspieraniu wielofunkcyjnego rolnictwa i wsi. Działania takie mają ułatwić rozwój obszarów wiejskich oraz poprawić jakość życia ludności wiejskiej. Znaczący w tym udział ma inicjatywa LEADER. Została ona uruchomiona w 1991 roku celem zwiększenia potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez odwoływanie się do inicjatyw lokalnych, promowanie w dziedzinie lokalnego rozwoju i rozpowszechnianie tej inicjatywy na innych obszarach wiejskich. Program ten zapoczątkował integrację na szczeblu lokalnym rozmaitych problemów, podmiotów i środków (zintegrowane podejście do rozwoju).
Skoncentrowanie się na rozwoju lokalnym zostało osiągnięte dzięki Lokalnym Grupom Działania LGD. W pierwszym okresie wprowadzania Programu utworzono 217 Lokalnych Grup Działania na najsłabiej rozwiniętych obszarach wiejskich. Umożliwiło to utworzenie sieci powiązań, wymianę pomysłów i doświadczeń. W sumie Unia Europejska zainwestowała 417 mln ECU. W roku 1994 LEADER wkroczył w fazę upowszechniania. Działało już prawie 1000 Lokalnych Grup Działania a do Programu włączono współpracę i innowację. Możliwa stała się również wymiana pozytywnych doświadczeń ponad granicami narodowymi.
LEADER+ powstał w 2000 roku jako jedna z czterech inicjatyw finansowanych przez fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Skierowany on jest do wszystkich obszarów wiejskich. Kładzie silny nacisk na partnerstwo i tworzenie sieci powiązań celem wymiany doświadczeń. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.