O Fundacji Wzgórz Dalkowskich

Działamy, aby pomagać

Misją Fundacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Jesteśmy zintegrowaną grupą liderów reprezentujących obszar Wzgórz Dalkowskich. Swoje działania realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, otwartość na innowacyjne rozwiązania i wiarę w ich powodzenie. Podstawą skutecznego rozwoju naszej małej ojczyzny jest oddolne i partnerskie podejście wyzwalające w pełni nasz społeczny potencjał do realizacji lokalnych inicjatyw.

Statut fundacji

Historia fundacji

2005-2006r. przygotowywane są dokumenty umożliwiające założenie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania na obszarze Wzgórz Dalkowskich”, realizowanego przez Gminę Nowe Miasteczko w ramach Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+.

Geneza ww. projektu była silnie związana z działaniami Gminy Grębocice i Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy mającymi na celu powołanie Grupy Partnerskiej Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Grupa Partnerska Porozumienie Wzgórz Dalkowskich powstała 12 października 2004 roku. Deklarację podpisało wówczas 21 partnerów. Celem Partnerstwa Porozumienie Wzgórz Dalkowskich było wówczas: zintegrowanie działań instytucji, organizacji, samorządu, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających w regionie na rzecz rozwoju równoważonego i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Grupa działała wprawdzie w mniejszej skali (niż LEADER), ale na bardzo zbliżonych zasadach, tj. w oparciu o partnerstwo (kapitał społeczny), ustalony plan działania (strategię) oraz lokalny potencjał (zasoby przyrodnicze, kulturowe, potencjał gospodarczy, lokalna tożsamość, itp.). Do inicjatywy założenia Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wysuniętej przez Gminę Nowe Miasteczko przystąpiło łącznie 11 gmin: 5 z terenu południowej części województwa lubuskiego i 6 z północnej części województwa dolnośląskiego.

Całość prac zmierzających do utworzenia LGD oraz opracowania strategii na lata 2006-2008 od początku realizacji projektu przebiegała w sposób partnerski. W projekcie ze względu na bardzo duży obszar przyszłej LGD przyjęto rozbudowany model współpracy z udziałem tzw. Zespołu Diagnostycznego (reprezentanci obszaru LGD oraz eksperci) i koordynatorów gminnych, Grupy roboczej ds. informacji (funkcjonującej na zasadzie grupy e-mailowej) oraz ciągle powiększanej, trójsektorowej grupy uczestników projektu. Model ten zapewniał szybki i wielokanałowy przebieg informacji pomiędzy uczestnikami projektu, eksponując przy tym rolę koordynatorów gminnych, jako osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie potencjalnych uczestników projektu, członków LGD spośród przedstawicieli środowiska publicznego, społecznego i gospodarczego poszczególnych gmin.

Łącznie w procesie powstawania partnerstwa zorganizowano 30 spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji, każdorazowo z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W projekcie oprócz przedstawicieli 11 gmin uczestniczyli przedstawiciele: instytucji publicznych, gospodarczych oraz społecznych. Ogółem w konferencjach, warsztatach i spotkaniach wzięło udział 676 osób. Grono uczestników projektu – nawet w końcowej fazie Schematu I – było ciągle otwarte na nowe osoby, które chciały włączyć się w proces tworzenia partnerstwa w formie LGD. Głównymi efektami realizacji projektu było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru Wzgórz Dalkowskich oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania.

1 lutego 2006r. – podczas zebrania 11 Fundatorów zostaje założona Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich„. Uchwalono statut, wybrano Radę Fundacji. Natomiast akt notarialny ustanawiający Fundację został podpisany w dniu 17 marca 2006r.

13 marca 2006r. zostaje wybrany Zarządu Fundacji, który ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Tadeusz Walkowiak Prezes Zarządu
 • Irena Krukowska-Szopa Wiceprezes Zarządu
 • Józef Rubacha Sekretarz
 • Przemysław Maksymów Skarbnik
 • Izabela Pakiet Członek
 • Alicja Serdak Członek
 • Katarzyna Zielonka Członek

Od tego czasu Zarząd Fundacji swoje działania skupił na opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Pilotażowy Program Leader+ – Schemat II.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w dniu 19.06.2006 r. na realizację projektu pt. „Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania na obszarze Wzgórz Dalkowskich” i realizowany był od czerwca 2006r. do maja 2008r.

W ramach projektu:

 • zorganizowano i wyposażono w sprzęt biuro fundacji,
 • przeprowadzono szkolenia z zakresu: agroturystyki, zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • przeprowadzono szkolenia dla: zarządu, rady, personelu biura, lokalnych organizacji i grup młodzieżowych, lokalnych przewodników w ramach programu „lekcje w przyrodzie”, nauczycieli w ramach Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej,
 • w ramach działań informacyjnych: wydano przewodnik z produktami i usługami Wzgórz Dalkowskich, biuletyn informacyjny, wykonano tablice informacyjne,
 • utworzono punkt informacji turystycznej,
 • w ramach działań na rzecz promocji regionu: utworzono sklepik produktów lokalnych, wydano albumu, film, widokówki, ulotki, brano udział w targach,
 • ponadto: zorganizowano imprezy kulturalne, opracowano koncepcję głównego szlaku rowerowego po Wzgórzach Dalkowskich, opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowania parków podworskich, utworzono ścieżki dydaktyczne , zorganizowano konkursy i festiwale.

Fundacja była i jest ciągle otwarta na nowe osoby i instytucje, które chcą włączyć się w proces realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze Wzgórz Dalkowskich czego przykładem jest poszerzenie obszaru swojego działania o teren gminy Szprotawa w roku 2008 oraz powiększenie się liczby Partnerów z 22 do 43.