Bezpieczna Strefa Kibica

Tytuł projektu: „Bezpieczna Strefa Kibica”.
Wnioskodawca/Realizator projektu: OSP Kłobuczyn.

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu było promowanie bezpieczeństwa poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony życia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz integracja i aktywizacja jak największej części społeczności wsi Kłobuczyn i całej gminy Gaworzyce dzięki wspólnemu spędzaniu czasu poprzez oglądanie najważniejszych imprez sportowych w „Bezpieczna Strefa Kibica”.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Projekt polegał na zorganizowaniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz utworzenia „Bezpiecznej Strefy Kibica” miejsca spotkań mieszkańców Kłobuczyna i gminy Gaworzyce podczas EURO 2012 oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich. W okresie wakacyjnym zorganizowano również maraton filmowy dla dzieci  i młodzieży oraz turniej sportowy na konsoli do gier, w celu wyłonienia mistrza Kłobuczyna w grze FIFA 2012 oraz FIFA STREET. W dniu 15 sierpnia odbył się Dzień Bezpieczeństwa , który przyczynił się do poprawy sprawności fizycznej uczestników projektu.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Projekt przyniósł wiele korzyści. Wzrósł poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania na zagrożenia, z którymi spotykamy się na co dzień. W ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarowany został czas wolny mieszkańców Kłobuczyna i gminy Gaworzyce, którzy spędzali go aktywnie, jednocześnie poszerzając swoje kompetencję. Wszystkie działania projektu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz zintegrowania mieszkańców wsi Kłobuczyn i gminy Gaworzyce. Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony panów lecz również kobiet i osób starszych.

4. Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy wsi Kłobuczyn i gminy Gaworzyce, dzieci, młodzież oraz osoby starsze. W regularnych zajęciach edukacyjnych z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej brało udział 50 osób. W finałowym Dniu Bezpieczeństwa podczas festynu wzięło udział przeszło 1000 osób.

5. Partnerzy projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie.
Lato z siatką

Tytuł projektu: Lato z siatką
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Realizator Projektu: Ludowy Zespół Sportowy Buczyna

 

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Ideą projektu było propagowanie sportu, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców wsi Kłębanowice, a także zorganizowanie czasu wolnego dla społeczności lokalnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej. Dla rodzin o niskich dochodach to szansa, aby ich dzieci mogły uprawiać sport i uczestniczyć w treningach piłki siatkowej bez konieczności wyjazdu do innej miejscowości oraz dodatkowych opłat.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Projekt polegał na budowie boiska do piłki siatkowej dla wszystkich mieszkańców wsi Kłębanowice, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Budowa polegała na ogrodzeniu placu o odpowiednich wymiarach, przygotowaniu nawierzchni z trawy oraz zamontowaniu słupków do mocowania siatki. Ponadto wprowadzony został na stałe grafik , corocznych imprez lokalnych m. in. „Turniej Młodzików na Dzień Dziecka”, „To już Lato” – Gminny turniej siatkówki o puchar Wójta Gminy Radwanice na przywitanie wakacji, „Aktywne  Piątki” , „Majówka z siatkówką” oraz „Aktywne Lato. Po zakończeniu budowy odbył się piknik inauguracyjny dla wszystkich chętnych mieszkańców wsi Kłębanowice.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Budowa boiska, wspólne spędzanie czasu, zaangażowanie mieszkańców wsi Kłębanowice przyczyniło się do polepszenia stosunków lokalnych i do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za nowo powstały plac. Dodatkowo projekt wpłynął na aktywizację społeczności wiejskiej.

4. Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy wsi Kłębanowice w każdej kategorii wiekowej oraz mieszkańcy gminy Radwanice.

5. Partnerzy projektu:

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek

Tytuł projektu: „Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Lepsze jutro tworzymy dziś”
Realizator: Nieformalna grupa „Miłośnicy Przyrody”

 

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu było zagospodarowanie stawu i terenu wokół niego, będącego dobrem wspólnym dla mieszkańców wsi Kłobuczyn. Stworzenie „sznurowanego zakątka” stanowiącego miejsce rekreacji i wypoczynku dla całej społeczności lokalnej, a także możliwości organizacji częstszych imprez cyklicznych odbywających się na oczyszczonym terenie.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu wokół stawu poprzez wspólną inicjację mieszkańców Kłobuczyna. Początkowo oczyszczono zbiornik wodny z zalegającej trzciny, wysprzątano teren wokół niego oraz skoszono trawę. Na wysprzątanym terenie wybudowano grill, palenisko, a także betonowe siedziska oraz kosze. Na zakończenie projektu zorganizowano piknik nad stawem, na którym społeczność lokalna mogła aktywnie spędzić czas, biorąc udział w konkursach, słuchając muzyki oraz skosztować przysmaków z nowo powstałego grilla.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Projekt przyczynił się do integracji i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego, doprowadzając do większej mobilizacji osób zaangażowanych w działania projektu, niosącego ze sobą dobro ogółu. W ramach zaplanowanych, działań mieszkańcy Kłobuczyna, pomagając przy pracach podczas oczyszczania stawu, a także uczestnicząc w pikniku stali się bardziej otwarci na potrzeby społeczne. Kłobuczyn zyskał piękne miejsce, w którym można aktywnie spędzić czas pośród natury. Ponadto okoliczni wędkarze, mogą zarybić nowymi okazami powstały wspólnymi siłami staw. Działania przeprowadzone w projekcie pozwoliły mieszkańcom wsi wykazać się pracowitością i zaangażowaniem. Piknik przyczynił się do zacieśnienia więzi między mieszkańcami i skonsolidować młodszych i starszych mieszkańców Kłobuczyna.

4. Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany był do bezpośrednich wykonawców, a także społeczności lokalnej około 500 osób.

5. Partnerzy projektu:

Lepsze jutro, twórzmy dziś.
Akademia sztuk pięknych malucha

Tytuł projektu: Akademia sztuk pięknych malucha
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach
Realizator: „Kreatywna rodzinka”

 

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu było stworzenie pracowni plastycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radwanicach, dzięki której dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoprzedszkolnym miały możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych ucząc się podstawowych zasad kompozycji i doboru barw poprzez różnorodne techniki i materiały pomocnicze. Wspólne zaangażowanie i działania zarówno rodziców dzieci jak i mieszkańców Gminy Radwanice stały się doskonałym sposobem na integrację społeczności lokalnej. Działania te przyczyniły się do zainicjowania ciekawych perspektyw dla najmłodszych artystów, urozmaicenia możliwości spędzenia wolnego czasu oraz zaktywizowania mieszkańców gminy Radwanice.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Projekt polegał na utworzeniu pracowni plastycznej oraz zorganizowaniu warsztatów artystycznych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Radwanice. Na potrzeby zajęć zakupione zostały materiały plastyczne, ekran projekcyjny oraz wyposażono pracownię w niezbędny sprzęt i meble artystyczne. Zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny przez artystę plastyka. Na każdym spotkaniu poruszana była inna tematyka dot. historii sztuki. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę wykonanych prac dzieci dla wszystkich chętnych mieszkańców gminny Radwanice.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Dzięki realizacji projektu dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, nabywać nowych umiejętności  i wspólnie z rodzicami spędzić aktywnie czas w pracowni artystycznej. W efekcie zorganizowano wystawę wszystkich prac wykonanych przez dzieci, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej, a w szczególności osób starszych.

4. Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Radwanice, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoprzedszkolnym oraz ich rodziców.

5. Partnerzy projektu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach
Budowa ścieżki rowerowej MTB w dwóch lokalizacjach wokół rezerwatu archeologicznego Obiszów 933r. etap I

Tytuł projektu: „Budowa ścieżki rowerowej MTB w dwóch lokalizacjach wokół rezerwatu archeologicznego Obiszów 933r. etap I”
Wnioskodawca: Grębocickie Centrum Kultury
Realizator projektu: MTB Obiszów

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie turystyki rowerowej na nowo oznakowanej ścieżce rowerowej. Wspólna praca mieszkańców nad tworzeniem infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej  przy wytyczeniu i znakowaniu tras kolarskich pozwoliło  zintegrować środowisko lokalne, a przede wszystkim mieszkańców terenu wiejskiego wsi Obiszów i okolic.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Głównym działaniem projektu było wspólne przez mieszkańców oznakowanie ścieżki rowerowej i wytyczenie jej, aby ukazać walory przyrodnicze oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe terenu Gminy Grębocice. Oznakowanie polegało na umieszczeniu trwałych drogowskazów w sposób jasny dla korzystających z trasy, a nie ingerujących w przyrodę. Podczas budowy drobnej infrastruktury umieszczano konstrukcje z drewna, pozwalającą na płynny i atrakcyjny sposób pokonywać przeszkody w terenie na trasie przebiegu ścieżki. Umieszczono również tablice informacyjne z mapą i oznaczeniami.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Rezultatem projektu było zaangażowanie się mieszkańców we wspólne działania i utworzenie a następnie oznakowanie ścieżki rowerowej  mającej na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej swojego miejsca zamieszkania. Dodatkowym rezultatem projektu jest możliwość zwiedzania rezerwatu archeologicznego Obiszów 933r., który znajduje się na terenie objętym projektem. Ponadto utworzenie nowej ścieżki wpłynęło na  zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz większy napływ turystów z zewnątrz.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Gminy Grębocice. Młodzież i dzieci uczęszczająca do lokalnych szkół oraz gimnazjum. Turyści przyjeżdżający z terenu całej Polski oraz zagranicy.

5. Partnerzy projektu:
Rada Sołecka wsi Obiszów
Letnie warsztaty śpiewu i tańca ludowego

Tytuł projektu: „Letnie warsztaty śpiewu i tańca ludowego”
Wnioskodawca: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach
Realizator projektu: Rada Rodziców w Radwanicach

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest promocja kultury ludowej, pielęgnowanie tradycji swoich przodków
z różnych regionów Polski i utrwalenie ich w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych. Pielęgnowanie  dziedzictwa kulturowego własnego regionu w projekcie odbywa się poprzez  prowadzenie warsztatów śpiewu i tańca ludowego skierowanego do dzieci z terenu Gminy Radwanice.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca ludowego oraz zajęcia wokalne, zakończone happeningiem pod nazwą „Korowodem przez wieś”. Podczas warsztatów dzieci poznały układy taneczne z regionów lubuskiego i rzeszowskiego. Od starszych mieszkańców zgromadzono teksty przyśpiewek ludowych, które zostały wydane wraz z opisem obrzędów ludowych. Przyjemnym akcentem projektu za pracę włożoną w warsztaty i trud nauki tańców ludowych i śpiewu uczestnicy projektu skorzystali z wyjazdu do skansenu ludowego, muzeum etnograficznego. Społeczność lokalna poprzez uroczystości i warsztaty w dużym stopniu zintegrowała się międzypokoleniowo.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Projekt przygotował dzieci do bycia aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego, ukazując bogactwo i różnorodność tradycji kultywowanych w regionie. Warsztaty i imprezy integracyjne przyczyniły się do polepszenia relacji koleżeńskich wśród dzieci, aktywizacji osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli uczestnicy: warsztatów tanecznych i śpiewaczych, happeningu „Korowodem przez wieś” około 200 osób, dożynek w Radwanicach i Jakubowie, okazji Dnia Niepodległości oraz wieczornicy z okazji Międzynarodowo Dnia Osób Starszych.

5. Partnerzy projektu:
Rodzice, seniorzy, Rada Sołecka wsi Radwanice, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach,
Wszyscy jesteśmy potrzebni

Tytuł projektu: „Wszyscy jesteśmy potrzebni”
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowicach
Realizator: Aktywni mieszkańcy Wierzchowic

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest międzypokoleniowa edukacja mieszkańców Wierzchowic poprzez skierowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. W projekcie zaplanowano integracyjny festyn warsztaty oraz przedsięwzięcia integrujące społeczeństwo obywatelskie. Prowadzone zajęcia zmierzać będą do wypracowania modelowego systemu edukacji międzypokoleniowej, który będzie mógł być stosowany w przyszłości.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?
Projekt polegał na zintegrowaniu różnych pokoleń oraz grup społecznych podczas wspólnych warsztatów teatralnych, organizacji lokalnych festynów oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności, wspólnie przygotowywali scenerię i kostiumy, co dało im wiele radości  i wspólnie spędzone chwile w gronie znajomych i przyjaciół.  Seniorzy zostali docenieni  i dowartościowali się poprzez wspólną organizację Lokalnego Dnia Seniora przez dzieci, młodzież i dorosłych.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do polepszenia stosunków sąsiedzkich a zarazem  międzypokoleniowych. Zrealizowany projekt udowodnił, że wspólne działania mogą przynieść mnóstwo zabawy i przyjemności. Warsztaty stały się motywacją do częstszych spotkań lokalnej społeczności i polepszenia komunikacji między młodzieżą a osobami starszymi. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wyposażenie uczestników w umiejętności, które dadzą im szanse aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, pozwolą na włączenie się w otwarte, oparte na wiedzy społeczeństwo lokalne, a dzieciom stworzy podstawy prawidłowego rozwoju i światopoglądu w stosunku do różnych grup wiekowych.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Wierzchowice: dzieci, młodzież, rodzice i osoby starsze uczestniczące w projekcie oraz zaproszeni goście – społeczność lokalna ok. 80 osób.

5. Partnerzy projektu:
Wiejski Klub Sportowy Amator, Rada Sołecka Wsi Wierzchowice, Biblioteka Publiczna w Gaworzycach/ Filia w Kłobuczynie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Tytuł projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”
Wnioskodawca: „Lepsze jutro twórzmy dziś”
Realizator: Aktywni mieszkańcy Kurowa Wielkiego

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest podniesienie prestiżu wsi i jej aktywności poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim, który będzie miejscem wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców wsi.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) 
W ramach projektu uporządkowano teren wokół świetlicy i postawiono ogrodzenie.
Po zakończeniu prac remontowych zorganizowano warsztaty rękodzielnicze dla dzieci dorosłych. Przeprowadzono zabawę  integracyjną dla społeczności lokalnej w nowo wyposażonej świetlicy wiejskiej.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Efektem projektu jest zagospodarowanie terenu w miejscowości wiejskiej, na którym mieszkańcy będą mieli możliwość organizacji uroczystości, warsztatów, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych co umożliwi mieszkańcom realizację wspólnych inicjatyw lokalnych oraz  przyjemność spędzania wspólnego czasu. Przygotowanie takiego miejsca, stworzenie programu zajęć oraz rekreacji wzmocni oraz zintegruje lokalną społeczność.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli  mieszkańcy Kurowa Wielkiego ok. 45 osób.

5. Partnerzy projektu:
Rada Sołecka wsi Kurów Wielki,
Radwanice i okolice na fotografii

Tytuł projektu: „Radwanice i okolice na fotografii”
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Realizator projektu: Aktywni Lokalnie

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było zniwelowanie różnic międzypokoleniowych  mieszkańców Gminy Radwanice oraz integracja i aktywizacja społeczności  lokalnej poprzez przygotowanie opracowań fotograficzno – opisowych Gminy  Radwanice i ich promocja. Dzięki kultywowaniu lokalnej historii i kultury zarówno młodzi ludzie jak i osoby starsze nabyli nowe umiejętności z zakresu fotografii oraz poszerzyli dotychczasową wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu zorganizowano warsztaty regionalno – fotograficzne dla mieszkańców Gminy Radwanice w wieku od 16 do 55 lat, na których stworzono  dokumentację zabytków architektonicznych oraz cyklicznych imprez odbywających się na terenie Gminy Radwanice. Realizacja projektu to również utworzenie dwóch wystaw fotograficznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Radwanice promowane na stronach internetowych gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, w prasie i na plakatach.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywizacji społecznej
młodzieży i osób starszych Gminy Radwanice, zatarcia różnic  międzypokoleniowych oraz kultywowania lokalnej kultury i sztuki. Działania zrealizowane w projekcie doprowadziły do dalszych przedsięwzięć związanych z regionalizmem i umocnieniem lokalnej wspólnoty.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Gminy Radwanice, zarówno młodzież jak
i osoby starsze, które swoją wiedzą i doświadczeniem pomogły przy realizacji zaplanowanych działań. Powstałe opracowania fotograficzno – opisowe dostępne są dla mieszkańców Gminy Radwanice, ale również dla turystów odwiedzających gminę.

5. Partnerzy projektu:
Samorządowe Centrum Edukacji, Rada Sołecka wsi Radwanice, Lokalni artyści,
Niech połączy nas tradycja

Tytuł projektu: „Niech połączy nas tradycja”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Twoja Alternatywa”
Realizator projektu: Grupa Odnowy Wsi Radwanice

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest zachęcenie grupy młodzieży i osób dorosłych do odszukania śladów przeszłości w postaci starych fotografii, przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami
i odtworzenie wydarzeń wartych upamiętnienia. Działania w ramach projektu mają na celu pokazanie iż pomimo różnic narodowych, kulturowych i obyczajowych udało się na terenie Gminy Radwanice ukształtować poczucie tożsamości regionalnej.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt polegał na organizacji cyklicznych spotkań, w których wzięło udział ponad 150 osób zróżnicowanych wiekowo. Młodzież biorąca udział w projekcie zaangażowała się
w przygotowanie koncertu pt. „W starym kinie”, skierowanym do mieszkańców Gminy Radwanice, a w szczególności osób starszych. Seniorzy uczestniczący w projekcie udostępnili młodym osobom zachowane do dnia dzisiejszego pamiątki ślubne, fotografie oraz opowiedzieli ciekawe anegdoty, przyśpiewki weselne, które wykorzystane zostaną podczas wspólnego pisania książki pt. „Ach, co to był za ślub!”.  Na zakończenie projektu we współpracy z zespołem folklorystycznym zorganizowana zostanie biesiada weselna
i wręczona książka wspólnie tworzona przez  uczestników projektu i mieszkańców, którzy zaangażowali się w realizację działań Grupy Odnowy Wsi Radwanice.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia pozytywnych relacji międzypokoleniowych, integracji i aktywizacji osób w różnej skali wiekowej. Efektem projektu  będzie powstanie książki a także nabycie umiejętności redagowania tekstów prowadzenia wywiadów,  projektowanie książki.
Uczestnicy projektu szczególnie osoby starsze, poczuły się potrzebne i akceptowane. Wśród uczestników projektu wzrosło poczucie dumy z przynależności do Małej Ojczyzny, którą jest ich wieś Radwanice.

4. Odbiorcy projektu:
Projekt skierowany był do wszystkich chętnych współpracy mieszkańców Gminy Radwanice zróżnicowanych wiekowo.

5. Partnerzy projektu
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Twoja Alternatywa”, Rada Gminy Radwanice, Lokalni Przedsiębiorcy,