Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013'

image_pdfimage_print

Letni Ogródek

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Fundacja Centrum Aktywności Realizator: Aktywna 15 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości Słone, w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności i okolicznych mieszkańców. Celami szczegółowymi było a) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej b) utworzenie miejsca rekreacji we wsi Słone, co umożliwiła budowa podestu c) integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie różnych zabaw, spotkań i wydarzeń kulturalnych, 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu zostało utworzone miejsce rekreacji dla mieszkańców wsi Słone – „Ogródek letni”. Mieszkańcy Słone wspólnymi siłami wykonali drewniany podest, który został położony na boisku... Czytaj więcej

Leśna Stołówka

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Inicjatywa Działaj Lokalnie Realizator: Grupa nieformalna „Orłolubni” 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu był rozwój i upowszechnianie świadomości ekologicznej wśród 180 dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Nowe Miasteczko. Celami szczegółowymi projektu było: a) integracja środowisk poprzez wspólne działania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz myśliwych z KŁ „Orzeł” w Nowym Miasteczku b) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Nowe Miasteczko c) rozwój i upowszechnianie zasad współpracy w realizacji wspólnych zamierzeń ukierunkowanych na ochronę przyrody d) rozwój wśród dzieci poczucia współodpowiedzialności za dobra i zasoby naturalne na terenie Gminy Nowe Miasteczko, e) przedstawienie wizerunku myśliwego, jako hodowcy zwierząt i gospodarza terenu wśród... Czytaj więcej

Boisko dla wszystkich blisko

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół wsi lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny „Mirotka” Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół wsi lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny „Mirotka” 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było stworzenie przestrzeni publicznej – obszarów zieleni służących rekreacji, wypoczynkowi i integracji społecznej poprzez wybranie miejsca o szczególnym znaczeniu w miejscowości Mirocin Średni. Dążono do sukcesywnego zagospodarowania zielenią terenów użyteczności publicznej uwzględniając miejsca dla wszystkich grup społecznych i wiekowych społeczności lokalnej Mirocina Średniego. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu przeprowadzono akcję rekrutacyjno – promocyjną angażującą... Czytaj więcej

Klub malucha i aktywnej mamy

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Inicjatywa Działaj Lokalnie Realizator: Aktywne mamy aktywnych dzieci  1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja i rekreacja społeczna oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu i zdrowym stylu życia, u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko poprzez utworzenie i wyposażenie Klubu Malucha i Aktywnej Mamy w okresie od VII do XII 2013r. W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte następujące cele szczegółowe:\ a) wzrosła aktywność społeczna u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko b) wzrosła świadomość w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko c) wzrosła integracja wśród mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko d) kształtowano postawy i wartości rodzinne, propagowanie wzorców spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O... Czytaj więcej

„Poznajmy się”

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie Realizator: Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie  1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Grębocice, poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi były: a) stworzenie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Grębocice b) zachęcanie do czynnego udziału w życiu publicznym gminy Grębocice chętnych mieszkańców do współpracy i organizacji wydarzen kulturalnych, c) zapoznanie mieszkańców gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi działającymi w regionie, d) kształtowanie postaw i wartości rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu, wspólne gry i zabawy wśród chętnych mieszkańców gminy Grębocice, e) możliwość uczestnictwa... Czytaj więcej

Przyjdź, Usłysz, Pomóż – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie gm. Szprotawa Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie gm. Szprotawa  1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez mieszkańców miejscowości Borowina w okresie od sierpnia – listopada 2013r. Celami szczegółowymi było: podniesienie kompetencji mieszkańców Borowina w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwalczanie zjawiska obojętności wśród mieszkańców Borowina w zakresie udzielania pierwszej pomocy zdobycie praktycznych umiejętności ratowania poszkodowanych wśród mieszkańców Borowiny w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Zorganizowano 12 – godzinny cykl szkoleń z... Czytaj więcej

Utworzenie miejsca rekreacji

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „Alternatywa” przy Samorządowym Gimnazjum w Radwanicach Realizator: Aktywni mieszkańcy Buczyny 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było stworzenie miejsca rekreacyjnego, które zachęcać będzie młodzież, rodziców oraz rodzeństwo do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach sportowo – rekreacyjnych. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Realizacja projektu przyczyniła się do zintegrowania dużej liczby mieszkańców angażujących się w prace społecznie użytecznie. Mieszkańcy Buczyny wspólnymi siłami wykonali miejsce spotkań w postaci obiektu małej architektury rekreacyjnej. Duży czyn społeczny przyczynił się do stworzenia centrum kształcenia młodzieży, wspólnego... Czytaj więcej

Akademia aktywnych małych i dużych

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Klub Sportowy Amator Wierzchowice Realizator: Aktywni mieszkańcy Wierzchowic 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności lokalnej miejscowości Wierzchowice. Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi było: 1) Kształtowanie aktywnych postaw woluntarystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację festynu integracyjnego 2) Aktywne dążenie do aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach kulturalnych mających na celu opracowanie wspólnych przedstawień i zabaw integrujących całą społeczność lokalną Wierzchowic  2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt pt. Akademia aktywnych małych i dużych realizowany w miejscowości Wierzchowice, spełnił oczekiwania mieszkańców i został... Czytaj więcej

Aktywność Drogą do Integracji

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe Realizator: Czciradzanie 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była integracja mieszkańców w miejscowości Czciradz w gminie Kożuchów, poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Celami szczegółowymi było: a) rozwój oraz propagowanie wolontariatu wśród mieszkańców miejscowości Czciradz, b) wzbudzenie oraz upowszechnianie aktywności mieszkańców poprzez uczestniczenie w realizacji projektu i wykonania wspólnego boiska do piłki siatkowej plażowej w Czciradzu c) integracja mieszkańców 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Realizacja projektu przyczyniła się do wybudowania wspólnymi siłami mieszkańców Działania projektowe przyczyniły się do utworzenia przez mieszkańców... Czytaj więcej

Tęczowy Bajbus w Kłobuczynie

sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach Realizator: „Mamy Pomysł” – grupa nieformalna z Kłobuczyna 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom z miejscowości Kłobuczyn bezpiecznej przestrzeni do twórczego rozwoju manualnego, edukacyjnego i społecznego. Dzięki realizacji projektu zostały zniwelowane bariery między dziećmi za wsi a dziećmi z miast w obrębie edukacji, integracji i przystosowania dzieci do zajęć w grupie. Zostały zacieśnione więzi rodzic-dziecko. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Tęczowy bajbus to most łączący dom z przedszkolem, który pomógł dzieciom łagodnie przystosować się do warunków przedszkolnych. Zorganizowanych zostało 37 spotkań, w czasie, których dzieci miały czas na dowolną zabawę, przywitanie,... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]