Miodowe wakacje

Nazwa Wnioskodawcy: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
Nazwa realizatora: Wystarczy chcieć!

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem głównym projektu była integracja, aktywizacja, rekreacja społeczna i zapewnienie wszechstronnego rozwoju, co najmniej 25 osobowej grupie dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych, artystycznych i ruchowych w okresie od sierpnia do listopada 2014r.

Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi były:
a)    Wzrost aktywności, integracji i rekreacji społecznej, wśród dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice,
b)    Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pasji i wzorców rodzinnych,
c)    Wzrost umiejętności manualnych w zakresie wyrobu świec z wosku,
d)    Rozwój zainteresowań, pasji pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych,
e)    Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez zajęcia ruchowe,
f)    Włączenie mieszkańców Gminy Polkowice w organizację wydarzenia kulturalnego i rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkańcy krainy wyobraźni”,
g)    Promocja produktu lokalnego – miodu i wyrobów pszczelarskich Gminy Polkowice podczas organizacji uroczystej wystawy podsumowującej projekt

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy Żukowa oraz Gminy Polkowice poznali życie pszczół oraz spróbowali produktów pszczelich, a przede wszystkim poznali i uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych z wosku pszczelego. Powstały piękne świece i figurki.
Zrealizowane zostały również zajęcia artystyczne pod nazwą Kraina Sztuki, dzięki którym dzieci młodzież i dorośli poznali różne formy zdobienia wnętrz kompozycjami kwiatowymi i innymi formami przestrzennymi. Zajęcia pobudziły wyobraźnię mieszkańców i dotąd „świecąca pustkami świetlica wypełniła się po brzegi”.
W pomoc przy zajęciach artystycznych i rękodzielniczych zaangażowali się chętni mieszkańcy, w tym również sołectwo.
W ramach projektu zostały zorganizowane również zajęcia ruchowe z elementami tańca, które zmobilizowały dorosłych i młodzież do poszukiwania ukrytych talentów. Zajęcia cieszyły się powodzeniem, a uśmiech na twarzach po mimo zmęczenia po zajęciach rekompensował wysiłek.
Zwieńczeniem projektu był konkurs plastyczny, którego uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody. Na podsumowującym projekt spotkaniu najbardziej zadowolone były dzieci, które w ramach projektu odbyły podróż do wnętrza ula.
Cele projektu zostały zrealizowane a odbiorcy projektu poznali dodatkowe, ciekawe formy spędzenia czasu.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Polkowice poprzez uatrakcyjnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego w Świetlicy Wiejskiej w Żukowie.
Projekt przyczynił się do stworzenia atrakcyjnej alternatywy spędzenia czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin. Projekt wpłynął pozytywnie na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Warsztaty pobudziły aspiracje poznawcze i twórcze bezpośrednich odbiorców projektu, a także ułatwiły dostęp do dóbr kultury.  Poprzez włączenie w realizację projektu rodziny, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zaciśnięta została również więź rodzic – dziecko, babcia/dziadek – dziecko, a także propagowane zostały wzorce rodzinne. Projekt przyczynił się również do promocji produktu lokalnego, którym są wyroby pszczelarskie.

Odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu była 70 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Polkowice.

Partnerzy projektu:
Szkoły i przedszkola, sołtysi, lokalne media oraz przedsiębiorstwo handlowe
Spotkajmy się nad stawem

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice
Nazwa realizatora: OSP Modła nasz dom

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców wsi Modła, podniesienie atrakcyjności wsi, a także stworzenie miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt pn. Spotkajmy się nad stawem polegał na zagospodarowaniu wolnego terenu przy zbiorniku małej retencji we wsi Modła, położonego na terenie Gminy Jerzmanowa. Dzięki wspólnej pracy wielu wolontariuszy została wybudowana drewniana altana oraz miejsce na ognisko. Nowo wybudowana altana i miejsce na ognisko sprzyja warunkom do nawiązywania kontaktów społecznych. Altana stała się nieodzownym elementem architektury krajobrazowej. Pobyt w tym miejscu pozwolił mieszkańcom w pełni się zrelaksować oraz spędzić czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Dzięki tej inicjatywie zwiększyła się aktywność społeczna mieszkańców, poprawiła się jakość relacji międzysąsiedzkich oraz poprzez wspólną pracę zostało utworzone miejsce spotkań całej rzeszy ludzi – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów ze wsi Modła jak i całej Gminy Jerzmanowa.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Poprzez realizację projektu wielu ludzi zaangażowało się w dobro wioski. Wspólnymi siłami mieszkańców został uporządkowany teren dookoła stawu, dzięki czemu społeczność lokalna wspólnie uczestniczyła w powstawaniu altany i tworzenia miejsca na ognisko, co stanowi dobro wspólne miejscowości. W powstałym miejscu są i będą w przyszłości realizowane cykliczne spotkania tj. majówki, pikniki z okazji dnia dziecka, spotkania dożynkowe, pieczony ziemniak, itp. Pierwsze z nich już się odbyło, tj. spotkanie z zaproszonym gościem, który przybliżył mieszkańcom wsi Modła relacje z wydarzeń z 1989r. Efekt został osiągnięty w 100%, gdyż mieszkańcy Modłej są zadowoleni i dumni z efektów swojej pracy. Ponadto poprawiła się architektura krajobrazu i podniosła się atrakcyjność turystyczna wsi.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu była społeczność wsi Modła. Dorośli młodzież i dzieci, którzy uczestniczyli w spotkaniach, piknikach i warsztatach organizowanych przez mieszkańców wsi Modła. Łącznie grupę odbiorców stanowiło 20 osób.

Partnerzy projektu:
Gmina Jerzmanowa, Sołectwo Modła, lokalne przedsiębiorstwa
Zdrowo, sportowo, tanecznie – dbamy o aktywność ruchową społeczności lokalnej

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka
Nazwa realizatora: Fit Active – Aktywni Razem

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projekty było zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej z Gminy Nowe Miasteczko poprzez prowadzenie zajęć ruchowych. Dobrem wspólnym zrealizowanego projektu było kształtowanie prozdrowotnych postaw w konsekwencji zwiększenie sprawności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Nowe Miasteczka.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Realizator projektu przedstawił bogatą ofertę zajęciową. Instruktorzy prowadzili różnorodne zajęcia fitness, pilates, TBC , ćwiczenia oporowe, muzyczno-ruchowe. Zajęcia odbywały się na ogół dwa razy w tygodniu. Uczestniczkami były kobiety w różnym wieku, młodzież i dzieci. Małe dzieci do 5 lat przybyłe z mamami lub babciami były pod opieką wolontariuszy. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy poprawili swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną. Panie uwierzyły w swoje możliwości .

W ramach projektu przeprowadzono:
Integracyjne zajęcia fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Muzyczną integrację ruchową dla dzieci do lat 12, Zajęcia gimnastyczne dla seniorów, Propagowano zdrowy tryb życia poprzez założenie i prowadzenie strony internetowej „Zdrowo, sportowo, tanecznie – dbamy o aktywność ruchową społeczności lokalnej”.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna odniosła wiele korzyści, do których należą przede wszystkim:
– uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach gimnastycznych
– zwiększenie oferty zajęciowej dla poszczególnych grup wiekowych
– wzbudzenie zainteresowania dzieci w zakresie aktywności fizycznej
– wzrost międzypokoleniowej integracji uczestników zajęć gimnastycznych
– aktywnie spędzony czas mieszkańców Nowego Miasteczka i okolic
– ukształtowanie prozdrowotnych postaw wśród społeczności lokalnej, co w konsekwencji zwiększyło sprawność ruchową wśród mieszkańców Nowego Miasteczka
– łatwy dostęp do strony internetowej i materiałów propagujących aktywność ruchową i zdrowy trybu życia dla lokalnej społeczności Gminy Nowe Miasteczko.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami zajęć były osoby w różnym wieku z gminy Nowe Miasteczko. Była to grupa 40 osobowa w trzech grupach zajęciowych.

Partnerzy projektu:
Gmina Nowe Miasteczko, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Nowego Miasteczka
Przygoda z końmi

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie hodowców i miłośników koni „Koń i Człowiek” w Jakubowie
Nazwa realizatora: Koniarze z Jakubowa

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Projekt „Przygoda z Końmi” miał na celu rozbudzenie pasji i zamiłowań dzieci, młodzieży i dorosłych do zwierząt, jakimi są konie oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań zjazdowych, których celem była nauka opieki nad koniem i poznania zasad jazdy konnej.  Zostały przeprowadzone zajęcia teoretyczne dotyczące ogólnej tematyki „koń i człowiek”. Zajęcia praktyczne przeprowadzane były w obrębie świetlicy wiejskiej w Jakubowie, na placu treningowym i na terenie stajni, podczas których uczestnicy warsztatów poznali: obowiązki na stajni, opiekę nad koniem, karmienie konia czy podstawowe elementy z jazdy konnej.
Poprzez udział w spotkaniach ludzie dostrzegli możliwość spędzenia czasu wolnego w naturze, obcując ze zwierzętami. Społeczność lokalna otworzyła się na nowe przygody, sport i rekreację konną. Każdy uczestnik zapoznał się z podstawową wiedzą jeździecką oraz zasadami i opieką nad końmi.
Każdy próbował opieki stajennej przy koniach, karmienia i czyszczenia. Ogromną frajdę sprawiło uczestnikom możliwość karmienia koni różnymi smakołykami.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna w bardzo aktywny i urozmaicony sposób spędziła czas wolny, obcując z naturą i zwierzętami. Wspólne spotkania, rozwijanie pasji jeździeckiej, poprawianie kondycji sportowej, zdrowy styl życia to kilka z licznych atutów jaki przyniosła realizacja projektu.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu była ponad 70 osobowa grupa osób, w tym w szczególności mieszkańcy Gminy Jerzmanowa.

Partnerzy projektu:
Gmina Radwanice, lokalne stowarzyszenia i fundacje, Ochotnicza straż pożarna w Jakubowie, lokalne kluby sportowe, sołtysi, lokalne przedsiębiorstwa
Szlakami Dolnego Śląska

Nazwa Wnioskodawcy: Skorpion Polkowice
Nazwa realizatora: Skorpion Polkowice

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu było zwiększenie udziału osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Polkowice w aktywnych formach życia społecznego poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów wyjazdowych, zaplanowanych w oparciu o przewodnik turystyczny „Dolny Śląsk – otwarty dla każdego. 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych”.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość poznać walory turystyczne Dolnego Śląska w warunkach sprzyjających integracji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, nawiązania nowych znajomości, sprawdzenia siebie w nowych warunkach i nieznanym otoczeniu.
Zrealizowano 5 warsztatów wyjazdowych do wybranych regionów Dolnego Śląska (powiaty: głogowski, górowski, jaworski i dwa wyjazdy do powiaty legnickiego). W każdym  z warsztatów wzięło udział 11 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym zamieszkujących gminę Polkowice w wieku powyżej 23 lat. Uczestnicy wspierani byli przez asystentów osób niepełnosprawnych. Wsparcie uczestników projektu przez asystentów osobistych/trenerów aktywności umożliwiło zniwelować tzw. bariery funkcjonalne, pozwalając na czynny i efektywny udział uczestników projektu w zaplanowanych formach aktywności, aktywizację społeczną i odważne otwarcie na nowe doświadczenia. Wyjazdy odbywały się z wykorzystaniem komunikacji międzymiastowej. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznawani byli z historią, zabytkami, atrakcjami zwiedzanych regionów. Wspólnie planowano i omawiano kolejność zwiedzanych miejsc.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu pozwoliła części uczestnikom po raz pierwszy w ich życiu na wyjazd w celach turystycznych poza obręb gminy Polkowice. Projekt miał element edukacyjny – stworzył możliwości do uczenia się, poznawania nowych miejsc, historii regionu, rozbudzał ciekawość. Odbiorcy projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Warsztaty pokazały, że można przełamać własne słabości, lęki czy wewnętrzne bariery. Efektem jest nawiązanie nowych znajomości przez uczestników niepełnosprawnych, rozwinięcie komunikacji z drugim człowiekiem. Zauważalnym efektem projektu jest pobudzenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej – deklarowana chęć kontynuacji zgłębiania wiedzy o regionie z literatury czy też kolejnych wycieczek. Dla części uczestników najcenniejszym doświadczeniem była możliwość samodzielnego zakupu biletów, wybór dania obiadowego i jego zamówienie. Uczestnicy warsztatów wzmocnili poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
Wszystkie te działania przyniosły wymierne korzyści dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Rozwinięcie aktywności społecznej skutkuje większą samodzielnością, otwartością osób z niepełnosprawnością. Sama obecność osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami pozwala obalać stereotypy wśród społeczności osób pełnosprawnych, przeciwdziała marginalizacji ON, oswaja z niepełnosprawnością. Projekt wpływa na zmianę mentalności zarówno pełno jak i niepełnosprawnych członków społeczności-wszyscy mogą przekonać się, że turystyka, ciekawość świata, chęć poznawania i cieszenia się pięknem regionu dotyczy każdego z nas. Powstał pomysł kroniki.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyły 22 osoby, którymi są mieszkańcy Gminy Polkowice.

Partnerzy projektu:
Fundacja Eudajmonia,  Stowarzyszenie „Radosne Serca”, WTZ Polkowice.
Moto-kolorowo. Nowa przestrzeń zdarzeń w Gminie Gaworzyce

Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było stworzenie w Gaworzycach miejsca integracji i podejmowania inicjatyw społecznych przez różne grupy społeczne i organizacje z terenu Wzgórz Dalkowskich. Został wykorzystany potencjał techniczny, przyrodniczy oraz ludzki gminy Gaworzyce.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt stał się pomysłem na ożywienie życia społecznego wokół nowego miejsca dotychczas niezagospodarowanego na terenie gminy Gaworzyce. W kwietniu 2013r. było ono jeszcze dzikim wysypiskiem śmieci. Dzięki aktywnym społecznikom, nakładowi pracy i ich wizji, z nieużytku, stał się tor motocrossowy do uprawiania sportu, jak również miejsce do spotkań i integracji mieszkańców.
Został wynajęty ciężki sprzęt, ale też wolontariusze zakasali rękawy. Zostało wybudowane miejsce ogniskowe i zorganizowany wspólnie Kolorowy Moto-Piknik, który okazał się strzałem w 10!
Sukcesem jest fakt, że pomysł rzeczywiście się sprawdził – chłopacy i społeczność lokalna zaktywizowana, a w planach kolejny Moto piknik i działania na torze motocrossowym.
Został wykorzystany w pełni potencjał przyrodniczy, gdyż zagospodarowano nieużytek na tor motocrossowy, potencjał ludzki, gdyż jeden z zawodników odnosi duże sukcesy w motocrossie, co sprzyjać będzie także podniesieniu atrakcyjności turystycznej terenu, co być może przyczyni się do rozwoju sportu motocrossowego na terenie regionu.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej dzięki inicjatywom realizowanym wspólnie z mieszkańcami na terenie toru motocrossowego.
W ramach projektu została stworzona atrakcyjna przestrzeń, w której odbyły się spotkania, pikniki, zawody sportowe i inne wydarzenia, co sprzyja integracji społeczności lokalnej. Wzrosło także poczucie atrakcyjności turystycznej regionu Wzgórz Dalkowskich.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyło ponad 500 osób, w tym mieszkańcy Gminy Gaworzyce i okolicznych miejscowości.

Partnerzy projektu:
Gmina Gaworzyce, Dom Kultury Jowisz w Gaworzycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach, Lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz media.
NA POLANIE

Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna IKA

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja i rekreacja społeczna mieszkańców Gminy Brzeźnica oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu.
W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte cele szczegółowe tj.
1)    Nastąpił wzrost aktywności społecznej u mieszkańców Stanowa
2)    Zwiększyła się świadomość mieszkańców w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz kultywowaniu tradycji
3)    Nastąpił wzrost integracji wśród mieszkańców Gminy Brzeźnica,
4)    Został w większym zakresie propagowany zdrowy tryb życia i prawidłowe wartości rodzinne

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu zostało stworzone miejsce rekreacji. Mieszkańcy sami wykonali prace organizacyjno – porządkowe, zakupili niezbędne elementy potrzebne do wykonania wiaty, a następnie wspólnymi siłami z zaangażowaniem wielu osób, został osiągnięty cel główny, do którego wszyscy dążyli.
Druga część projektu polegała na organizacji zajęć dla mieszkańców z zakresu haftu, zajęć plastycznych, rozgrywek rodzinnych.
Został zorganizowany także dzień pn. „Święto Pomidora”, podczas którego przeprowadzono zajęcia kulinarne a jednocześnie wielopokoleniowe, m.in. tradycyjne potrawy przodków i gotowanie prostych potraw. Dzięki takim zajęciom pokolenia mogły wymienić się doświadczeniami, które będą procentować na przyszłość i z pewnością przepisy będą wykorzystywane w życiu codziennym jak również podczas wydarzeń okolicznościowych organizowanych na terenie gminy.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Korzyścią z projektu była promocja działań aktywizacji społecznej mieszkańców, ponadto wypracowanie modelu, który może być powielany przez mieszkańców innych wsi czy gmin. Powstanie wiaty przyczyniło się do wzajemnego poznania mieszkańców gminy Brzeźnica oraz większego związania ze swoim miejscem zamieszkania. Została również, poprzez zajęcia kulinarne, haftu i plastyczne, rozpowszechniona wiedza na temat kultury i zwyczajów przodków. Główną korzyścią, jaką przyniósł projekt było wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności, tworzenie nowych miejsc spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz wspieranie atrakcyjności wsi.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyło ponad 80 mieszkańców gminy Brzeźnica.

Partnerzy projektu:
Gmina Brzeźnica, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy.
LATAjące KINO – integracja mieszkańców wsi Gminy Radwanice.

Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Nazwa realizatora: Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu”

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było przeprowadzenie projekcji filmowych w 9 świetlicach, po 2 filmy na świetlicę, zrealizowanie warsztatów multimedialnych oraz zajęć dla dzieci.
Poprzez realizację projektu „Latającego kina” została dokonana kulturowa integracja społeczeństwa poprzez spotkania i projekcje kinowe, a tym samym wyrównanie szans mieszkańców wsi w dostępie do kultury. Wspólne działanie przyczyniło się do poprawy estetyki istniejących miejsc spotkań, co sprawiło, że społeczność bardziej dba o wspólne dobro i świetlice stały się miejscem spotkań dla całych rodzin.
Projekt pozwolił mieszkańcom gminy otworzyć się na kulturowe wydarzenia i zaangażować się bezpośrednio w ich udział.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Latające kino to półroczny projekt mający na celu przeprowadzenie w 9 świetlicach projekcji filmowych, przeprowadzenie warsztatów multimedialnych oraz stworzenie mobilnej galerii zdjęć z ostatnich 100 lat w Gminie Radwanice i przemian, jakie się w tym czasie dokonały.
Podczas realizacji projektu udało się skupić mieszkańców wokół sal wiejskich, które często nie wykorzystują całego potencjału, jaki mają. Wspólne oglądanie filmu zacieśniło stosunki międzyludzkie – sąsiedzi często zaganiani, zapracowani, zamknięci w domach – wyszli do ludzi, spotkali, porozmawiali, a ich dzieci mogły się razem integrować. W powietrzu unosił się zapach domowego popcornu i wszyscy pochrupując prażoną kukurydzę z zaciekawieniem oglądali filmy – w końcu nie codziennie kino przyjeżdża do każdej sali wiejskiej. Przedłożyło się to również na frekwencję – w seansach wzięło udział ok. 300 osób!
Warsztaty multimedialne z tworzenia filmów i animacji były ciekawą propozycją na ferie. Przyciągnęły dzieci i młodzież chętne zdobycia nowych umiejętności, a w efekcie udało się zmontować dwa filmy.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się galeria z ostatnich 100 lat w gminie Radwanice. Szczególnie było widać zaciekawienie nowych mieszkańców gminy – oglądali, zastanawiali się gdzie zdjęcie było zrobione i czasem z niedowierzaniem przyjmowali fakt, że np. w miejscu obecnej piaskownicy koło przedszkola kiedyś był… mini basen dla dzieci.
Poszczególne projekcje były okazją nie tylko do obcowania z kulturą, ale przede wszystkim służyły integracji mieszkańców i wskazywały, że świetlica wiejska może stać się centrum kultury i integracji społecznej w każdej miejscowości. Realizacja projektu pozwoliła mieszkańcom gminy Radwanice zintegrować się, a”LATAjące KINO” upowszechniło działalność kulturalną w społeczeństwie.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja działań projektowych przyczyniła się do wzrostu integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę i zabawę. Zaciśnięte zostały więzi między uczestnikami projektu. Projekt wpłynął na poprawę samopoczucia mieszkańców dzięki uczestnictwu w „latających projekcjach kinowych”. Mieszkańcy stali się bardziej wrażliwi na historyczne osiągnięcia oraz stali się odpowiedzialni za wspólne tworzenie przyszłości kulturalnej gminy. Świetlice zostały otwarte dla mieszkańców, co wpłynęło na zwiększenie zainteresowania się mieszkańców wspólnym życiem kulturalnym gminy, przez co wzrosła ich lokalna tożsamość i poczucie wspólnoty. Poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i estetycznych, projekt wpłynął na poprawę życia mieszkańców gminy Radwanice.

Odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu była społeczność lokalna Gminy Radwanice, w liczbie ok. 300 osób.

Partnerzy projektu:
Gmina Radwanice, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach, Organizacje pozarządowe, Sołtysi, Lokalne media
Rodzic i dziecko – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i rodziców

Nazwa Wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku
Nazwa realizatora: Aktywne Mamy

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu była integracja między dzieckiem a rodzicem. Zaplanowane działania miały na celu zwiększenie spędzania czasu z własnym dzieckiem, (na co każdego dnia brakuje jednak czasu), a przede wszystkim miały wpłynąć pozytywnie na relacje panujące między dzieckiem a jego rodzicem, na lepsze siebie zrozumienie i spędzanie wspólnie czasu w miłej i spokojnej atmosferze, w której to zarówno dziecko jak i rodzic będą pogłębiać emocjonalną więź, jaka ich łączy.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Cel został osiągnięty poprzez realizację działań tj:
1) Spotkanie rodziców z psychologiem dziecięcym, którego celem było przybliżenie psychiki dziecka, jego faz rozwoju emocjonalnego, udzielenie porad jak sobie radzić z trudnym dzieckiem, buntem dwulatka oraz jak w najefektywniejszy sposób spędzać czas z dzieckiem, aby nie zakłócać jego prawidłowego rozwoju.
2) Zajęcia z arteterapii, których przesłaniem była integracja rodzica z dzieckiem, wykonywanie wspólnie zadań, ćwiczeń, wspólnych prac plastycznych, aktywność oby stron itp.
W ramach tego działania odbyły się zajęcia plastyczne oraz zajęcia muzyczne. Każde z nich zostało wsparte zajęciami tanecznymi, w celu urozmaicenia zaproponowanych form zajęć.
3) Nauka pływania dla dzieci, których głównym założeniem była integracja podczas nauki pływania dla dzieci oraz nabycie umiejętności pływania przez dzieci.
4) „Zimowy piknik wolności” – zakończenie i podsumowanie realizacji projektu; rozdanie dyplomów i drobnych podarunków dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie, wystawa prac dzieci nt. „Być wolnym”.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem. W rezultacie wzięło w nim udział łącznie 24 rodziców i 33 dzieci. Tak forma spędzania wspólnie czasu z dzieckiem okazała się bardzo potrzebna dla lokalnego społeczeństwa. Rodzice uświadomili sobie jak mało czasu poświęcają na wspólną zabawę z dzieckiem, a projekt dał im taką możliwość. Rodzice byli bardzo zaangażowani w prace plastyczne, czasami o wiele bardziej niż same dzieci. Rodzice malowali, wycinali, naklejali różne rzeczy. Sami tworzyli prace i przyznawali, że to „fajna zabawa”.
Na zakończenie projektu również powstały prace plastyczne, które dzieci wręczyły paniom prowadzącym w podziękowaniu za mile spędzony razem czas. Odtańczono wiele utworów i wszyscy razem mile i wesoło spędzili ten czas.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli dzieci i rodzice z terenu Gminy Nowe Miasteczko. Łącznie ponad 60 osób.

Partnerzy projektu:
Gmina Nowe Miasteczko, Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku, Sołtysi, Lokalne media
Kuchnia od kuchni

Nazwa Wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi
Nazwa realizatora: Aktywni dla Gminy Żukowice

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem głównym projektu był rozwój zainteresowań sztuką kulinarną wśród 15 dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat z terenu Gminy Żukowice.

Celami szczegółowymi było:
a)    aktywizowanie społeczności wiejskiej do pożytecznego spędzania czasu wolnego,
b)    wzrost świadomości kulinarnej i zdrowego stylu życia,
c)    zgłębianie wiedzy z zakresu kulinariów,
d)    wzrost świadomości z zakresu higieny i bezpieczeństwa w obrębie gospodarstwa domowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty  teoretyczno – praktyczne z zakresu sztuki kulinarnej z wykwalifikowaną osobą z zakresu żywienia i przygotowywania potraw. Uczestnicy projektu mieli okazję do poznania i poszerzenia posiadanej już wiedzy z zakresu przygotowywania prostych, codziennych dań i deserów na różne okazje, nauczyli się nakrywania do stołu wraz z zasadami savoir-vivre, a także przyswoili wiedzę dotyczącą higieny, bezpieczeństwa i zasad zdrowego żywienia. Atrakcją projektu był wyjazd do restauracji, której właściciel występował w programie telewizyjnym Top Chef. Wizyta ta dała dzieciom obraz prawdziwej kuchni od kuchni. Poznali zaplecze kuchenne od podstaw oraz samodzielnie przygotowali w nim danie dnia – pizze.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Dzięki działaniom przeprowadzonym podczas trwania projektu nastąpiła integracja mieszkańców oraz całej społeczności lokalnej Gminy Żukowice. Została nawiązana współpraca z instytucjami w Gminie Żukowice. Uczestnicy warsztatów podnieśli kompetencje z zakresu gotowania i dekorowania, na temat prawidłowych zasad zachowania się przy stole oraz wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia. Udział w projekcie wpłynął nie tylko na podniesienie wiedzy kulinarnej, ale przyczynił się również do podniesienia własnej samooceny uczestników i nauki samodzielności.

Odbiorcy projektu:
25 osób w wieku 8-13 lat z terenu Gminy Żukowice – główni odbiorcy
Pośrednimi uczestnikami była społeczność lokalna społeczność, goście Spotkania Opłatkowego, uczestnicy spotkania podsumowującego projekt ok. 30 osób, w tym przede wszystkim aktywni działacze oraz rodzice dzieci.

Partnerzy projektu:
Biblioteka Publiczna w Nielubi, Gmina Żukowice, Szkoła Podstawowa w Nielubi, Koło Gospodyń Wiejskich w Nielubi, Lokalne media