Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański

W ramach projektu zorganizowano warsztaty artystyczno – kulinarne promujące polskie tradycje ludowe dla 50 – osobowej grupy mieszkańców z gminy Bytom Odrzański w okresie od 1 października do 30 listopada 2012r. Podczas zajęć uczestnicy poznawali techniki szydełkowania, malowania, wyszywania, a także przygotowywali dania według staropolskich receptur – nie zabrało również zasad kulturalnego zachowania się przy stole – savoir vivre. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe i miał zapewniony dojazd na zajęcia. Działania projektowe było poprzedzone wycieczką do skansenu w Ochli – „Śladami Naszych Przodków”, przybliżyło to uczestnikom projektu życie dawnej społeczności polskiej, ich tradycję i kulturę. Wykonane prace zostały zaprezentowane podczas wystawy Andrzejkowej, a przygotowane dania – udostępnione do degustacji. Projekt przyczynił się do podniesienia samooceny i wiary we własne umiejętności wśród wszystkich uczestników warsztatów.

 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański
Obszar realizacji projektu: Gmina Bytom Odrzański, pow. nowosolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 01.10.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 50 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.800,00 zł 
Wkład własny organizacji:
 1.080,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie „Bona Fide” przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny

Projekt dotyczył organizacji warsztatów muzycznych, „Akademii Bluesa” i Festiwalu „Bluesobranie” w celu popularyzacji bluesa jako gatunku muzycznego wśród uczestników projektu oraz promowanie młodych twórców i wykonawców zajmujących się muzyką bluesową z powiatu nowosolskiego w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2012r. Podczas Festiwalu każdy mógł nie tylko „nacieszyć ucho” dobrą muzyką, ale również wziąć udział w turniejach piłki nożnej, pokazach motocykli i konkursach. W ramach przeprowadzonych działań wydana została publikacja zawierająca program Festiwalu, w tym informację o wykonawcach. Projekt pozytywnie wpłynął na promocję twórczości lokalnej.  Dzięki „Akademi Bluesa”, 25 – osobowa grupa mieszkańców, nabyła nowych umiejętności muzycznych, które później zaprezentowała w ramach zorganizowanego koncertu, publiczności.

Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie „Bona Fide” przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny
Obszar realizacji projektu: Gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 01.08.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: 25 osób; chętni uczestnicy Festiwali „Bluesobranie” i wykonawcy utworów
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 700,00 zł
Stowarzyszenie „Patronum”

Celem głównym projektu było zorganizowanie warsztatów teatralnych z praktyczną nauką języka niemieckiego dla 20-osobowej grupy dzieci z miejscowości Kunowice okolicznych obszarów wiejskich w okresie od 17 września do 30 listopada 2012r. Podczas odgrywanych inscenizacji dzieci łatwiej przyswajali słownictwo, które później mogli wykorzystać w zorganizowanej w ramach projektu wycieczce edukacyjnej do Berlina, a także podczas Festiwalu Piosenki Niemieckiej. Na zakończenie działań społeczność lokalna mogła podziwiać sztukę teatralną przygotowaną przez dzieci, częstując się pysznymi wypiekami przygotowanymi przez wolontariuszy. Połączenie zabawy z nauką przyniosło zamierzony efekt – projekt zaktywizował na stałe społeczność lokalną (w tym dzieci) do cyklicznych działań.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Patronum”
Obszar realizacji projektu: Gmina Kunowice, powiat słubicki, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 17.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: 20 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.900,00 zł
Wkład własny organizacji: 2.100,00 zł
Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

Projekt pn. „Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt – drogą do zgodnej egzystencji” miał na celu przeciwdziałanie zjawisku okrucieństwa wobec zwierząt oraz podniesieniu świadomości wśród społeczeństwa lokalnego poprzez kampanie edukacyjno – informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, spotkania z uczniami okolicznych szkół i zachęceniu ich do wzięcia udziału w konkursie „FOTO ZOO”. Realizacja zadań projektowych trwała od 24 września do 30 listopada. W ramach wykonywanych działań przeprowadzono szereg szkoleń dla wolontariuszy wyłonionych na podstawie rekrutacji m.in. warsztaty z weterynarzem, w którego zakres wchodziło leczenie zwierząt, ich choroby, dolegliwości i opieka nad nimi; warsztaty z groomerem dotyczące pielęgnacji i kosmetyki zwierząt; warsztaty z behawiorystką na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami zwierząt i postępowaniem ze szczeniętami. Rezultatem projektu było pozyskanie przeszkolonych wolontariuszy do współpracy przy opiece nad zwierzętami dla Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”
Obszar realizacji projektu: Gmina Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 24.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 30 osób, 10 wolontariuszy
Dofinansowanie ze środków PO FIO:
 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji:
 720,00 zł
Strefa Działań Twórczych „iCoTam”

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucyjnego wyłonionych na podstawie rekrutacji, stowarzyszeń, działających na terenie Sulęcina poprzez niekonwencjonalną promocję i integrację w/w organizacji w okresie od 6 września do 30 listopada 2012r. W działania projektowe wpleciono mural czyli „sztukę publiczną” wykorzystywaną do zakomunikowania ważnych dla społeczności treści. Była to doskonała, wizualna i przyciągająca wzrok forma promocji. Stworzenie wizytówek, zapoznanie się z techniką szablonów, przygotowanie projektów i ulotek informacyjnych promujących instytucję pozarządowe dla społeczności lokalnej to główne, a co najważniejsze zrealizowane działania projektowe. Rezultaty projektu wpłynęły pozytywnie na upowszechnienie wiedzy o działalności lokalnych stowarzyszeń zarówno wśród mieszkańców Sulęcina jak i odwiedzających miasto gości. 

Nazwa Beneficjenta: Strefa Działań Twórczych „iCoTam”
Obszar realizacji projektu: Gmina Sulęcin, pow. sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 06.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: organizacje pozarządowe
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.900,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jany

Projekt pn. „Przygody z matematyką” skierowany był do 18 – osobowej grupy dzieci i młodzieży z miejscowości Jany, realizowany w okresie od 24 września do 30 października 2012r. Głównym jego celem było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, pochodzących z biedniejszych rodzin. Dla uczestników projektu przygotowane zostały atrakcyjne w treści materiały dydaktyczne mające na celu pobudzenie wyobraźni oraz zachęcające do kreatywnego myślenia. Projekt wpłynął pozytywnie na rozwój osobisty, wyobraźnię, pamięć i koncentrację wszystkich uczestników projektu. Ponadto przyczynił się do uzyskania lepszych ocen w szkole przez dzieci uczestniczące w spotkaniach, nie tylko z matematyki, lecz również z innych przedmiotów ścisłych.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jany
Obszar realizacji projektu: Jany, pow. zielonogórski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 24.09.2012r. – 30.10.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 18 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 
9.500,00 zł
Wkład własny organizacji:
 1.917,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”

Projekt pn. „Pływamy z gracją” składał się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczył zajęć pływackich z zakresu nauczenia i doskonalenia stylu dowolnego, natomiast drugi polegał na przeprowadzeniu zajęć z elementami ratownictwa. Działania skierowane były do 24 osobowej grupy kobiet z powiatu świebodzińskiego realizowanych w okresie od 10 września do 30 listopada 2012r. Celem głównym było podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. Zdobytymi  umiejętnościami uczestniczki mogły wykazać się na mini konkursie zorganizowanym podczas Amatorskich Mistrzostw w Pływaniu „Family Cup”. Finalistka otrzymała kostium kąpielowy, okulary oraz czepek pływacki. Ponadto każda grupa stworzyła fotoreportaż, który dokumentował ich poczynania na zajęciach i zawodach. Dzięki organizacji warsztatów wśród 24 kobiet wzrosły umiejętności pływackie i potrzeba prowadzenia aktywnego trybu życia. Uczestniczki polepszyły swoją dotychczasową wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego i zmniejszeniu uległo poczucie lęku towarzyszące przed wystąpieniami publicznymi.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus”
Obszar realizacji projektu: Gmina Świebodzin, pow. świebodziński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 10.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: 24 osoby
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 740,00 zł
Fundacja „Dom Samotnej Matki”

Zamierzeniem projektu „Świat dziecka w świecie przemocy domowej” było przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych tym zjawiskiem. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w świetlicy wiejskiej w Bytomiu Odrzańskim w okresie od 17 września do 30 listopada 2012r. W ramach projektu sala została doposażona w meble i materiały plastyczne niezbędne do prawidłowego przebiegu zajęć. Dzięki realizacji zadań stworzono foldery, których celem było uświadomienie rodziców, którzy swoim postępowaniem np. przez częste spożywanie alkoholu, krzywdzili swoje dzieci, nie zważając na ich potrzeby, nie zapewniając im dostatecznej miłości i ciepła rodzinnego. Foldery były dostępne w formie bezpłatnej, oparte na przeżyciach dzieci, ich marzeniach, celach i wizjach. Materiały w całości przygotowane przez uczestników zajęć. Dzięki realizacji działań projektowych, Fundacja doposażyła salkę w której może teraz prowadzić warsztaty z podopiecznymi, nawet po zakończeniu finansowania projektu ze środków PO FIO.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Dom Samotnej Matki”
Obszar realizacji projektu: Gmina Bytom Odrzański, pow. nowosolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 17.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 20 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO:
 9.900,00 zł
Fundacja „Karolat”

Projekt „Zamek.cool(tura)” to przedsięwzięcie składające się z cyklu trzech autonomicznych wydarzeń kulturowych realizowanych w zamku w Siedlisku. Głównym celem było wyrównanie różnic w dostępie do kultury wśród 250 mieszkańców Siedliska poprzez przeprowadzenie działań artystycznych i edukacyjnych w okresie od 12 września do 30 listopada 2012r. W ramach działań przeprowadzono warsztaty teatralne, prelekcje nt. historii Siedliska, a także widowisko w wykonaniu teatrów tańca z ogniem oraz teatru Terminus A Quo. Projekt przyczynił się do wzrostu wrażliwości kulturalnej wśród wszystkich uczestników działań.
Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Karolat”
Obszar realizacji projektu: Gmina Siedlisko, powiat nowosolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 12.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: 250 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 700,00 zł
Stowarzyszenie „Nasza Łężyca”

Projekt „Ja i mój młodszy kolega” służył działaniom aktywizującym rozwój intelektualny społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki) dla 30 osobowej grupy młodzieży ze wsi Łężyca w okresie od 10 września do 30 listopada 2012r. W odpowiedzi na postulaty młodzieży zorganizowano spotkania dwóch grup. Każdy z uczestników pierwszej grupy wybierał sobie jedną osobę z drugiej grupy. Przez cały czas trwania projektu osoba ta stała się opiekunem wybranej przez siebie osoby i współpracowała z nią podczas wszystkich spotkań aktywizacyjno – kulturowych m.in. w wyjeździe do kina. Dodatkowo w ramach przyznanych środków doposażono salę projektu w niezbędne do prowadzenia prezentacji urządzenia multimedialne.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Łężyca”
Obszar realizacji projektu: Gmina Łężyca, powiat zielonogórski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 10.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: 30 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.900,00 zł
Wkład własny organizacji: 800,00 zł