Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025Drodzy Rodzice,

Nasze placówki to idealne miejsce dla dzieci, w których zapewniane są możliwości wszechstronnego rozwoju i najlepsza opieka. Staramy się budować miłą, rodzinną atmosferę, dzięki czemu maluchy czują się u Nas bezpiecznie i chętnie wracają każdego nowego dnia. Akceptacja ze strony Naszych podopiecznych jest dla nas najlepszą rekomendacją, a dla rodziców dowodem na to, że oddają swoje skarby w naprawdę dobre ręce.

Celem działania naszych placówek jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, zabawy i wypoczynku. Zapraszamy do nas rodziców poszukujących dobrego żłobka lub przedszkola na terenie Wzgórz Dalkowskich (Szprotawa, Nowa Sól, Głogów, Nielubia, Kromolin, Brzeg Głogowski).

Gwarantujemy, że Państwa pociechy będą u nas zawsze pod należytą opieką. Dbamy o to, by każde dziecko mogło rozwijać się we własnym tempie, a jego umiejętności i talenty były należycie pielęgnowane.

Dnia 4 marca 2024 r. o godz. 07:00 rozpoczynamy nabór do naszych placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2024/2025. Nabór zakończy się w dniu 15 marca 2024r.. Zapraszamy do szerszego zapoznania się z ofertami naszych placówek i zachęcamy do zapisów!


Oferta Edukacyjna 2024/2025

Brzeg Głogowski
Głogów
Kromolin
Nielubia
Nowa Sól
Szprotawa


Regulamin rekrutacji 2024/2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


REKRUTACJA TRADYCYJNA (PAPIEROWA)


Formularze rekrutacyjne (.pdf)


REKRUTACJA ON-LINE


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa schorzenia, choroby, itp.
Ja, niżej podpisany (-a) zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej opłaty/wpisowe w wysokości 200,00 zł w roku 2024/2025, co będzie potwierdzeniem korzystania przez moje dziecko z placówki oświatowej. Traktuję wpłatę wpisowego jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym potwierdzam ze jest ona bezzwrotna. Opłatę uiszczę w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list dzieci przyjętych. Przyjmuje do wiadomości, że nieuiszczanie opłat, jak i ich nieterminowe wnoszenie może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym czego skutkiem będzie odmowa przyjęcia dziecka do placówki.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna RODO


 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych IOD: iodo@amt24.biz

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 pkt.1 lit. c RODO,

b) realizacji umowy – art. 6 pkt. 1 lit.b RODO,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 pkt. 1 lit. a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a lub jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.